Quảng cáo

File Excel tính cốt thép vách [TCVN5574-2012]

File Excel tính cốt thép vách bằng biểu đồ tương tác [TCVN5574-2012] sử dụng nội lực từ Etabs. Gửi mọi người tham khảo
Nguồn: Page Etabs, Safe, Sap, Acad + VBA Excel
Link tải: File Excel tính cốt thép vách [TCVN5574-2012]