Quảng cáo

File Excel tính thép sàn

File Excel tính toán thép sàn sử dụng sữ liệu từ SAFE. Hướng dẫn sử dụng:
Trước khi tính toán chúng ta lưu ý chọn mác bê tông, chọn chiều cao sàn, chọn hệ số muy, chọn cốt thép cần tính.
B1: Click nút Xóa để xóa dữ liệu
B2: Click nút Loading Data để chuyển dữ liệu từ sheet Dữ Liệu qua .
B3: Click nút Tính Thép để Bảng tính cốt thép sàn Excel tự tính thép cho chúng ta .
B4: Click nút Kiểm Tra Muy để xem những dòng nào không thỏa hệ số muy .
B5: Click nút Lọc Dữ Liệu để lọc và rút gọn những dữ liệu cần lấy .
B6: Click nút Sơ bộ Thép để chọn sơ bộ thép ( chúng ta có thể sửa đổi thép tùy ý) .
B7: Click nút Chọn Thép để lấy thép chúng ta đã chọn cho dãy STRIP .
B8: Click nút In Thép để lấy kết quả desgine thép cuối cùng .
B9: Click nút Trở lại để qua sheet dữ liệu .
B10: Click nút Exit để thoát bảng tính
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Mai Duc Thang