Quảng cáo

Thư viện AutoCAD block động [Block thuộc tính]

Thư viện bộ block động AutoCAD [Block thuộc tính] dầm, sàn, cột, vách, móng... và layer chuẩn cho ngành Xây dựng. Các bạn chỉ cần kéo chuột theo ý muốn, ai có khả năng lập trình áp dụng tốt có thể sử dụng để tự động thống kê thép luôn. Gửi anh em tham khảo
Nguồn: Page Etabs, Sap, Safe, AutoCAD + VBA Excel