Quảng cáo

Sách hay "Sổ tay thực hành kết cấu công trình"

Sổ tay thực hành Kết cấu công trình được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu tra cứu ngắn gọn và thiết thực về kết cấu công trình, sổ tay này có nội dung gồm 5 phần: phần 1 đặc trưng hình học và xác định nội lực, phần 2 số liệu về tải trọng, phần 3 vật liệu và thi công, phần 4 trình tự dự toán các cấu kiện, phần 5 minh họa cấu tạo.
Link tải: Sách hay "Sổ tay thực hành kết cấu công trình"
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải