Quảng cáo

Bảng tính độ võng dầm theo TCVN

Gửi các bạn bảng tính toán độ võng dầm theo TCVN 5574-2012 của tác giả Hồ Việt Hùng. 
Link tải: Bảng tính dộ võng dầm theo TCVN